Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden

Algemene-, verkoopvoorwaarden De Koning Vlees

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 18 januari 2016.

 

Artikel 1                Definities

De Koning Vlees

De besloten vennootschap De Koning Vlees B.V., gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24125803;

Koper                                          

De wederpartij van De Koning Vlees

Overeenkomst                                 

De overeenkomst tussen De Koning Vlees en Koper.

 

Artikel 2                Algemeen

2.1      

De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en verbintenis hoe dan ook genaamd tussen De Koning Vlees en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2      

De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3      

Indien De Koning Vlees met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4      

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3                Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten

3.1      

Alle aanbiedingen/offertes van De Koning Vlees, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Alle bij aanbiedingen/offertes verstrekte inlichtingen en specificaties gelden steeds bij benadering. Afwijkingen tot 10% zijn zonder meer toegestaan.

3.2      

Overeenkomsten waarbij De Koning Vlees partij is, gelden eerst als gesloten:

  • Door schriftelijke of elektronische bevestiging door De Koning Vlees van een bestelling;
  • Door de feitelijke uitvoering c.q. levering door De Koning Vlees van een bestelling;
  • De factuur of pakbon wordt tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3      

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

3.4      

Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reactie binnen 7 dagen na factuurdatum.

3.5      

Wordt aan Koper een model, monster, receptuur, specificatie of afbeelding getoond of verstrekt, dan zijn deze slechts als aanduiding getoond of verstrekt. De uiteindelijk geleverde goederen kunnen hiervan afwijken.

3.6      

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van De Koning Vlees binden de laatste niet, voor zover ze door De Koning Vlees niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.7      

De Koning Vlees is bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen, indien:

  • Sprake is van liquidatie, overgang van de onderneming van Koper, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de     wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper.
  • Koper tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens De Koning Vlees, dan wel;
  • De Koning Vlees goede grond heeft te vrezen dat Koper niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en Koper naar het redelijk oordeel van De Koning Vlees niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien zich een van de hiervoor genoemde situaties voordoet, is al hetgeen De Koning Vlees van Koper te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

 

Artikel 4                Prijs

4.1      

De prijzen in de genoemde aanbiedingen/offertes zijn gebaseerd op dagprijzen, in Euro's, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2      

Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijziging onderhevig en binden De Koning Vlees niet.

4.3      

Indien één van de kostprijsbepalende factoren, waaronder de sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, de prijzen van grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal, etc. wijzigt in de periode tussen de aanbieding en de levering, dan is De Koning Vlees gerechtigd tot dienovereenkomstige verhoging van de prijs ongeacht of de kostprijsverhoging voorzienbaar was.

4.4      

Kosten die voor De Koning Vlees aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan De Koning Vlees aan Koper in rekening brengen.

4.5      

Verpakkingsmateriaal, dat in aanmerking komt voor hergebruik (zoals kratten en pallets) wordt berekend aan Koper. Het verpakkingsmateriaal blijft te allen tijde eigendom van De Koning Vlees en dient door Koper te worden teruggegeven aan De Koning Vlees, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Blijft Koper daarmee in gebreke dan zullen alle kosten verbonden aan de vervanging van dat materiaal aan Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5                Levering

5.1      

Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en betreffen nimmer een fatale termijn.

5.2      

Aan de leveringsplicht van De Koning Vlees zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. De door Koper of de persoon die deze vertegenwoordigt ondertekende pakbon en/of CMR en/of vrachtbrief, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van Koper.

5.3      

De Koning Vlees is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De Koning Vlees is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.4      

Indien Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van Koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

 

Artikel 6               Kwaliteit, onderzoek en reclames

6.1      

De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke eisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door Koper vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd.

6.2      

Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent bedraagt. Gewichtsverlies kan in dit verband slechts worden aangetoond met een geijkte weegschaal in het bijzijn van de chauffeur die de levering verzorgt. De Koning Vlees dient onmiddellijk geïnformeerd te worden inzake het verschil. Indien Koper de hem te leveren zaken zelf bij De Koning Vlees afhaalt, stelt De Koning Vlees hem desgevraagd in de gelegenheid die zaken bij De Koning Vlees te wegen of in zijn aanwezigheid te doen wegen. In het in de vorige zin bedoelde geval worden klachten over het gewicht door De Koning Vlees alleen aanvaard, voor zover er een weging bij De Koning Vlees heeft plaats gevonden.

6.3      

Koper is gehouden de afgeleverde zaken ten tijde van de aflevering op grondige en deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Tekortkomingen die daarbij worden ontdekt dienen onmiddellijk schriftelijk of mondeling (met een direct daarop aansluitende schriftelijke bevestiging) aan De Koning Vlees te worden gemeld. Niet-naleving van deze keurings- en meldingsplichten brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt. Evenwel vervalt ieder recht van reclame uiterlijk 1 week na de afleveringsdag.

6.4     

Retournering van geleverde zaken kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van De Koning Vlees. Bij gegrond bevinding van de reclame zullen de kosten van retourzending door De Koning Vlees aan Koper worden vergoed. Indien een reclame ongegrond bevonden wordt, komen de kosten van retourzending van de geleverde zaken voor rekening van Koper. Tevens is De Koning Vlees gerechtigd de zaken te vernietigen of terug te zenden aan Koper.

6.5     

Reclames ontslaan de Koper niet van zijn verplichting tijdig te betalen.

 

Artikel 7                Betaling en incassokosten

7.1      

Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door De Koning Vlees aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2      

De Koper is niet gerechtigd tot verrekening, tenzij partijen dit schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

7.3      

De Koning Vlees is gerechtigd om, voordat zij enige handeling dient te verrichten, vooruitbetaling van een gedeelte dan wel het volledig door Koper verschuldigde bedrag te verlangen.

7.4      

Indien Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd (ex 6:119a BW). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.5      

Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper.

7.6      

Indien Koper een op hem rustende verplichting jegens De Koning Vlees niet nakomt of indien De Koning Vlees gegronde vrees heeft dat Koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Koper verplicht op het eerste verzoek van De Koning Vlees genoegzame zekerheid voor nakoming te stellen. Bij het niet stellen van deze zekerheid is De Koning Vlees gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Koper verplicht alle schade die De Koning Vlees lijdt te vergoeden.

7.7      

Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen kan de incasso van de openstaande facturen aan de incassoafdeling van een incassobureau worden overgedragen en zal het openstaande bedrag worden verhoogd met wettelijke handelsrente en door het incassobureau berekende incassokosten.

7.8      

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van De Koning Vlees op de Koper komen ten laste van de Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 (tweehonderd vijftig euro), exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 8                Eigendomsvoorbehoud

8.1      

Zolang De Koning Vlees geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De Koning Vlees.

8.2      

De Koning Vlees heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.

8.3      

Voor het geval dat De Koning Vlees haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Koning Vlees of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Koning Vlees zich bevinden en die goederen mede terug te nemen. Koper is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,00 (tienduizend euro) per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Koper.

8.4      

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de Koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.5      

Het eigendom van door De Koning Vlees ter beschikking gestelde presentatiematerialen blijft te allen tijde bij De Koning Vlees, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruik is voor rekening en risico van de gebruiker.

 

Artikel 9                Aansprakelijkheid

9.1      

De Koning Vlees is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen, non-conformiteit, dan wel uit onrechtmatige daad jegens de Koper, tenzij de Koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van De Koning Vlees. In geen geval is De Koning Vlees aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

9.2      

Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid geen toepassing zou blijken te vinden, is de aansprakelijkheid van De Koning Vlees beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om wat voor reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De Koning Vlees beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde of, in het geval er nog geen factuur verzonden is, het te factureren bedrag, echter met een maximum van in totaal € 10.000,00 (tienduizend euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit eenzelfde oorzaak.

9.3      

Een aan koper toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf (12) maanden na afgifte van de zaken of de beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt.

9.4      

Koper vrijwaart De Koning Vlees tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door De Koning Vlees aan hem geleverde zaken of voor hem verrichte diensten, althans voor zover deze schade in de verhouding tot Koper niet krachtens de overeenkomst voor rekening van De Koning Vlees komt.

 

Artikel 10             Overmacht

10.1    

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De Koning Vlees of de Koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van De Koning Vlees, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De Koning Vlees dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor De Koning Vlees overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichtingen zonder dat de Koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

10.2    

De Koning Vlees heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat De Koning Vlees haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3   

De Koning Vlees is bij overmacht gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

10.4    

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Koning Vlees opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Koning Vlees niet mogelijk is, langer duurt dan 72 uur is De Koning Vlees bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.5   

Indien De Koning Vlees bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11             Geschillen en toepasselijk recht

11.1    

Op alle door De Koning Vlees gesloten Overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2   

Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam (Nederland), tenzij De Koning Vlees een andere bevoegde rechter prefereert.

11.3   

Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde artikel 11.2, schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.


INKOOPvoorwaarden van De Koning Vlees B.V. te Zwijndrecht

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 30 mei 2016

Artikel 1               Definities

De Koning Vlees                  :       de besloten vennootschap De Koning Vlees B.V., gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24125803;

Goed of goederen               :       stoffelijke zaak/zaken met inbegrip van software;

Leverancier                          :       de natuurlijke of rechtspersoon met wie de levering van een goed is overeengekomen; Overeenkomst                        :                       de overeenkomst tussen De Koning Vlees en leverancier;

Partijen                                  :       De Koning Vlees en leverancier te samen;

Artikel 2               Algemeen

2.1       De bepalingen van deze inkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, offerte-aanvrage, overeenkomst en verbintenis hoe dan ook genaamd waarbij De Koning Vlees goederen en/of diensten van een leverancier betrekt.

2.2       Door het accepteren van een order aanvaardt leverancier deze inkoopvoorwaarden, welke prevaleren boven eventuele voorwaarden van de leverancier. Zelfs als de voorwaarden van de leverancier aangeven dat de voorwaarden van leverancier prevaleren boven de inkoopvoorwaarden van De Koning Vlees.                               

2.3       De toepasselijkheid van voorwaarden van leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4       Indien De Koning Vlees met leverancier meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake van alle volgende overeenkomsten steeds deze voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.5       Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

2.6       Indien De Koning Vlees zich in voorkomend geval niet beroept op deze inkoopvoorwaarden, kan dit niet als afstand nemen van deze inkoopvoorwaarden gezien worden.

 

Artikel 3               Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten

3.1       De Koning Vlees verzoekt leverancier haar offerte te doen van de te leveren goederen. De offerte dient vergezeld te zijn van de (technische) specificatie(s) van de goederen en de vermelding van hoeveelheden, levertijd en leverplaats.

3.2       De offerte heeft een geldigheidstermijn van 60 dagen tenzij anders vermeld.

3.3       Overeenkomsten waarbij De Koning Vlees partij is, gelden eerst als gesloten door schriftelijke of elektronische bevestiging door een bevoegd persoon van De Koning Vlees.

3.3       Afwijkingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn uitsluitend geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4               Prijs

4.1       De prijzen genoemd in de inkooporder zijn vast, wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

4.2       De prijzen zijn inclusief de (kosten van) verpakking, transport, verzekering, invoer, reizen, verblijf, belastingen, heffingen, afleveringskosten, installatiekosten en alle overige kosten ter realisatie van de levering.

4.3       Prijzen per kilogram zijn gebaseerd op nettogewicht, verpakking inclusief de eerste omhulling maakt geen deel uit van het geleverde gewicht.

 

Artikel 5               Levering en facturering

5.1       De leverancier verplicht zich de goederen te leveren op het overeengekomen tijdstip. De levertijd is een essentieel onderdeel van de overeenkomst.

5.2       De leverancier dient zich bij levering van goederen aan de huisregels van De Koning Vlees te houden.

5.3       De Koning Vlees heeft het recht om bij de minste vertraging de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding.

5.4       Vervroegde leveringen zijn slechts toegestaan na goedkeuring door De Koning Vlees.

5.5       Het in ontvangst nemen van goederen geschiedt onder alle voorbehoud ongeacht andersluidende vermeldingen op vrachtbrief, cmr of een ander document of informatiedrager.

5.6       De Koning Vlees heeft het recht om pas op het moment van verwerking de goederen te controleren op conformiteit of zichtbare tekortkomingen.

5.7       Gevolgkosten ter zake van tekortkomingen zijn voor rekening van de leverancier. Mogelijke tekortkomingen zijn: levering later dan afgesproken, product eigen verontreiniging (bot, zeen, etc.), product vreemde verontreiniging (plastic. metaal, etc.). Deze opsomming is niet limitatief.

5.8       In geval van afkeuring zal De Koning Vlees de goederen voor rekening van leverancier opslaan dan wel terugzenden naar leverancier. Vanaf de melding van afkeuring zijn de goederen eigendom van leverancier.

5.9       De leverancier verzendt de factuur in euro na levering van de goederen.

5.10     Indien in de levering tekortkoming(en) vastgesteld worden, is De Koning Vlees gerechtigd de betaling op te schorten.

 

 

 

Artikel 6               Keuring en Kwaliteit

6.1      De goederen moeten overeenstemmen met de specificatie, hoeveelheden moeten overeenstemmen met de inkoopopdracht. Wijzigingen in samenstelling uitsluitend na voorafgaand schriftelijk akkoord van De Koning Vlees.

6.2      De goederen dienen geheel te voldoen aan het doel waarvoor deze door De Koning Vlees bestemd zijn.

6.3      De leverancier garandeert dat de goederen voldoen aan alle ten tijde van de levering geldende wettelijke voorschriften. Eveneens dienen de goederen te voldoen aan de algemeen in de branche erkende normen en standaarden.

6.4      De Koning Vlees is te allen tijde gerechtigd goederen zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren.

6.5      Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan De Koning Vlees of diens vertegenwoordiger(s) tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal zijn volledige medewerking verlenen aan de keuring en verschaft alle benodigde informatie, faciliteiten en hulpmiddelen zonder daarvoor kosten in rekening te mogen brengen.

6.6      Indien een keuring zoals vermeld in lid 5 van dit artikel(6) door toedoen van leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, zijn de daaruit voor De Koning Vlees voortvloeiende kosten voor rekening van leverancier.

 

Artikel 7               Betaling en eigendom

7.1       Betaling van goederen houdt geen acceptatie van eventuele tekortkomingen in.

7.2       De Koning Vlees is gerechtigd tot verrekening, tenzij partijen dit schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

7.3       Eigendom en risico van de goederen gaan over naar De Koning Vlees op het moment dat deze op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd en voor ontvangst door De Koning Vlees is getekend.

 

Artikel 8               Verpakking en verzending

8.1       De goederen moeten behoorlijk verpakt en zodanig beveiligd zijn, dat zij bij normaal vervoer de afgesproken bestemming in perfecte staat bereiken.

8.2       De leverancier is verantwoordelijk voor het transport en de verzekering tijdens het transport.

8.3       Alle goederen dienen vergezeld te zijn van de nodige documenten die de juiste herkomst en kenmerken aangeven.

8.4       Indien voor de goederen (invoer)vergunningen zijn vereist, dient de leverancier voor deze vergunningen zorg te dragen.

 

Artikel 9               Aansprakelijkheid

9.1       Alle informatie die De Koning Vlees nodig kan hebben voor een goed gebruik van de goederen, dient de leverancier voorafgaand aan of uiterlijk samen met de levering beschikbaar te stellen.

9.2       Leverancier garandeert het vrije en ongestoorde gebruik van de goederen door De Koning Vlees.

9.3       Leverancier vrijwaart De Koning Vlees tegen alle claims, aanspraken en financiële gevolgen wegens inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, inclusief de kosten van procedures.

 

Artikel 10             Slotbepalingen

10.1     In geval van faillissement, surseance van betaling of andere buitengewone omstandigheid bij leverancier is De Koning Vlees gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, daarbij zal geen sprake zijn van enige schadevergoeding aan leverancier. 

10.2     Indien door de bevoegde rechter één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig wordt verklaard dan blijven de overige bepalingen van kracht.  

 

Artikel 11             Geschillen en toepasselijk recht

11.1     Op alle door De Koning Vlees gesloten Overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam (Nederland), tenzij De Koning Vlees een andere bevoegde rechter prefereert.

11.3     Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde artikel 11.2, schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.